Quy chế hoạt động

20/06/2017

                                                                                                                                                            

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ NHANH.VN

I.    NGUYÊN TẮC CHUNG:
Website nhanh.vn thuộc thuộc quyền sở hữu và điều hành của Công ty cổ phần Vật giá Việt nam (Dưới đây được gọi là “Ban quản trị”), là một website kết nối giữa Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Người Sử Dụng Dịch Vụ trong lĩnh vực bưu chính/vận chuyển hàng hóa.
Thành Viên được tự do thỏa thuận và bình đẳng với nhau trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau khi sử dụng dịch vụ bưu chính/ vận chuyển hàng hóa trên website nhanh.vn nhưng không trái với quy định của pháp luật.
Các Thành Viên có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung của Quy chế hoạt động này và chủ động tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan tới trách nhiệm của mình để thực hiện và tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Ban quản trịgiữ quyền sửa đổi, bổ sung nội dung của Quy chế hoạt động này theo từng thời điểm và theo tình hình kinh doanh thực tế của website nhanh.vn và theo quy định của pháp luật.
II.    QUY ĐỊNH CHUNG
Trong Quy chế này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và các thuật ngữ như dưới đây sẽ được hiểu như sau:
-    Website nhanh.vn: Là Sàn giao dịch thương mại điện tử để kết nối giữa Người Sử Dụng Dịch Vụ và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ về lĩnh vực vận chuyển hàng hóa, thuộc quyền sở hữu và điều hành của Công ty, là website kết nối giữa nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Người Sử Dụng Dịch Vụ trong lĩnh bưu chính/vận chuyển hàng hóa.
-    Thành Viên: Là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ cung cấp dịch vụ vận chuyển và Người Sử Dụng Dịch Vụ sử dụng dịch vụ vận chuyển trên website nhanh.vn.
-    Nhà Cung Cấp Dịch Vụ: Là tổ chức đã được cấp phép cung cấp dịch vụ bưu chính và/hoặc vận chuyển hàng hóa theo quy định của Luật bưu chính đã ký kế hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển với Công ty.
-    Người Sử Dụng Dịch Vụ: Là tổ chức/cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ trên website nhanh.vn.
III.    QUY TRÌNH GIAO DỊCH
1.    Quy trình dành cho Người Sử Dụng Dịch Vụ
Bước 1: Người Sử Dụng Dịch Vụ cần truy cập vào mục Đăng nhập tại website nhanh.vn để đăng ký tài khoản. Người Sử Dụng Dịch Vụ cần điền thông tin theo trường có sẵn như bên dưới:

anh-1


Bước 2: Người Sử Dụng Dịch Vụ có thể sử dụng tài khoản đã đăng ký tại Bước 1 để đăng nhập vào website nhanh.vn hoặc có thể sử dụng tài khoản Facebook, Google hoặc IDVatgia để đăng nhập như hình bên dưới

anh-2


Bước 3: Truy cập vào Thư mục VẬN CHUYỂN tại trang chủ của website nhanh.vn để sử dụng dịch vụ vận chuyển như hình bên dưới

anh-3

anh-4


Bước 4: Truy cập vào tính năng Tra Cước hoặc Tạo Vận Đơn để sử dụng dịch vụ vận chuyển
Bước 5: Tra cước để xem trước cước phí vận chuyện cần phải thanh toán. Người Sử Dụng Dịch Vụ cần điền các thông tin như hình bên dưới:

anh-5

Bước 6: Sau khi Tra Cước thì Người Sử Dụng Dịch Vụ Vận Chuyển click vào tính năng Tạo Vận Đơn và điền đầy đủ các thông tin như hình bên dưới. Đối với thông tin “Tài khoản nhận tiền thanh toán” Người Sử Dụng Dịch Vụ chỉ cần điền một lần duy nhất cho lần đầu tiên tạo vận đơn. Trong bước này, Người Sử Dụng Dịch Vụ sẽ lựa chọn Nhà Cung Cấp Dịch Vụ đã được liệt kê sẵn trong mục Bảng giá của hãng vận chuyển, sau khi điền đầy đủ thông tin thì ấn vào nút Lưu Vận Đơn:

anh-6

Bước 7: Vận đơn đã tạo sẽ được hiển thị tại trang Quản Lý Vận Đơn. Người Sử Dụng Dịch Vụ sẽ thực hiện việc đóng gói bưu gửi, sau khi bưu gửi đã sẵn sàng (được đóng gói và dán vận đơn đã tạo lên bưu gửi) để vận chuyển. Người Sử Dụng Dịch Vụ sẽ truy cập vào trang Quản Lý Vận Đơn, tại đây Người Sử Dụng Dịch Vụ có thể in vận đơn, sửa lại vận đơn đã tạo, sau khi kiểm tra lại thông tin trong vận đơn đã tạo và chắc chắn mọi thông tin đã chính xác, Người Sử Dụng Dịch Vụ ấn vào nút Gửi Hàng, vận đơn sẽ được gửi đến trang quản trị website của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ mà Người Sử Dụng Dịch Vụ đã chọn khi tạo vận đơn. 

anh-7

Bước 8: Nhà Cung Cấp Dịch Vụ đến lấy hàng theo thông tin trong vận đơn như hình bên dưới mà Người Sử Dụng Dịch Vụ đã gửi sang cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ trong thời gian 24 giờ kể từ thời điểm vận đơn được ghi nhận trong trang quản trị của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ

anh-8

2.    Quy trình dành cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ
Bước 1: Nhà Cung Cấp Dịch Vụ ký hợp đồng với Công ty.
Bước 2: Nhà Cung Cấp Dịch Vụ cung cấp thông tin, bảng giá về dịch vụ của mình cho Công ty.
Bước 3: Ban quản trịcập nhật thông tin của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ lên website nhanh.vn.
Bước 4: Kỹ thuật của hai bên tiến hành tích hợp hệ thống website của hai bên, website nhanh.vn và website của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ. Thông qua việc tích hợp này, vận đơn mà Người Sử Dụng Dịch Vụ đã khởi tạo và sau khi ấn vào nút GỬI HÀNG sẽ được truyền dữ liệu trực tiếp sang trang quản trị website của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ.
Bước 5: Nhà Cung Cấp Dịch Vụ đăng nhập vào trang quản trị website của mình sẽ nhìn thấy vận đơn mà Người Sử Dụng Dịch Vụ đã khởi tạo, sau đó Nhà Cung Cấp Dịch Vụ đến địa chỉ của Người Sử Dụng Dịch Vụ được ghi nhận tại phần Thông Tin Người Gửi trong Vận Đơn để lấy bưu gửi và thực hiện các bước tiếp theo để chuyển bưu gửi. Nhà Cung Cấp Dịch Vụ sẽ trực tiếp cập nhật tình trạng của vận đơn đã tiếp nhận trên website của mình, hành động cập nhật tình trạng vận đơn của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ sẽ được truyền sang website nhanh.vn và được hiển thị trực tiếp trong trang chi tiết của vận đơn mà Người Sử Dụng Dịch Vụ đã khởi tạo. Người Sử Dụng Dịch Vụ chỉ cần ấn vào thư mục danh sách vận đơn, sau đó ấn tiếp vào mã số của vận đơn để theo dõi và biết được chính xác bưu gửi đã gửi đi của mình đang ở tình trạng nào.

anh-9

3.    Quy trình giao kết Hợp đồng điện tử
Bước 1: Khi Người Sử Dụng Dịch Vụ điền đầy đủ thông tin về thông tin người gửi, thông tin người nhận, thông tin, thông tin hàng hóa, thông tin vận chuyển, thông tin cước phí, thời gian hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, chọn Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và ấn nút LƯU VẬN ĐƠN, sau đó tiếp tục ấn nút GỬI HÀNG thì Người Sử Dụng Dịch Vụ đã gửi đi một đề nghị giao kết Hợp đồng:

anh-10anh-11

Bước 2: Đề nghị giao kết Hợp đồng của Người Sử Dụng Dịch Vụ được hệ thống gửi đến Nhà Cung Cấp Dịch Vụ với đầy đủ các thông tin cơ bản của Hợp đồng như (dịch vụ - vận chuyển từ địa chỉ của người gửi đến người nhận, hàng hóa vận chuyển, giá trị Hợp đồng (cước phí sử dụng dịch vụ và giá trị tiền thu hộ), thời gian hoàn thành việc cung cấp dịch vụ, phương thức thanh toán), Nhà Cung Cấp Dịch Vụ chấp nhận đề nghị giao kết Hợp đồng của Người Sử Dụng Dịch Vụ bằng cách cập nhật tình trạng của vận đơn:

anh-12

4.    Quy trình xác nhận/hủy/hoàn vận đơn
a.    Quy trình xác nhận vận đơn
    Hệ thống của website nhanh.vn chỉ xác nhận vận đơn khi Người Sử Dụng Dịch Vụ điền đầy đủ thông tin theo các trường có sẵn trong vận đơn và click vào nút GỬI HÀNG khi Người Sử Dụng Dịch Vụ đã tạo xong vận đơn.
    Khi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ xác nhận cung cấp dịch vụ cho Người Sử Dụng Dịch Vụ, vận đơn sẽ được Người Sử Dụng Dịch Vụ cập nhật tình trạng của vận đơn.
b.    Quy trình hủy vận đơn
Người Sử Dụng Dịch Vụ được hủy vận đơn trong hai trường hợp: i) Đối với vận đơn mà Người Sử Dụng Dịch Vụ chưa ấn vào nút GỬI HÀNG thì Người Sử Dụng Dịch Vụ chỉ cần ấn vào nút “X” trong vận đơn; và ii) Đối với vận đơn mà Người Sử Dụng dịch Vụ đã ấn vào nút GỬI HÀNG (vận đơn đã được chuyển sang cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ), Người Sử Dụng Dịch Vụ chỉ được hủy khi vận đơn đang có tình trạng là “Chờ đi nhận/Đang đi nhận”, Người Sử Dụng Dịch Vụ sẽ ấn vào nút “X” trong trang quản trị vận đơn.
c.    Quy trình hoàn vận đơn
Đối với các vận đơn đã được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ phát đến thông tin của Người Nhận được hiển thị trong vận đơn từ lần thứ 3 trở đi mà không giao được vì các lý do (Người nhận đi vắng, điện thoại không liên lạc được) sẽ được thống báo tới Người Sử Dụng Dịch Vụ. Trong vòng 48 giờ kể từ lần phát cuối cùng mà Người nhận không đến nhận bưu gửi tại bưu cục phát của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ thì Nhà Cung Cấp Dịch Vụ sẽ chuyển hàng về lại địa chỉ gửi của Người Sử Dụng Dịch Vụ.
Đối với các vận đơn mà Người Nhận từ chối nhận bưu gửi, nhân viên vận chuyển của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ sẽ lấy xác nhận về lý do từ chối nhận bưu gửi bằng văn bản và chuyển hoàn hàng về địa chỉ gửi của Người Sử Dụng Dịch Vụ. Người Sử Dụng Dịch Vụ sẽ phải thanh toán toàn bộ cước phí phát sinh đối với các vận đơn này.
5.    Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền: Không có
6.    Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm: Không có
7.    Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại
Quy trình giải quyết tranh chấp Ban quản trịvà Nhà Cung Cấp Dịch Vụ có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết và hỗ trợ về khiếu nại của Người Sử Dụng Dịch Vụ. Các khiếu nại của Người Sử Dụng Dịch Vụ liên quan đến việc cung cấp, sử dụng dịch vụ vận chuyển sẽ được Ban quản trịvà Nhà Cung Cấp Dịch Vụ giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật về bưu chính viễn thông, quy định của Hợp đồng dịch vụ đã được ký kết giữa Ban quản trịvà Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và quy định của Quy chế này.
Khi phát sinh khiếu nại, hình thức giải quyết đầu tiên sẽ được Ban quản trị ưu tiên áp dụng là thương lượng và hòa giải giữa các bên nhằm đảm bảo quyền lợi của các bên, tiết kiệm thời gian giải quyết và hạn chế tối đa việc ảnh hưởng từ khiếu nại đến hoạt động kinh doanh của mỗi bên. Sau 45 ngày kể từ ngày bắt đầu thương lượng và hòa giải mà các bên không thể giải quyết được khiếu nại thì một trong hai bên có quyền đưa vụ việc lên tòa án có thẩm quyền tại thành phố Hà Nội để giải quyết. Mỗi bên sẽ tự thanh toán chi phí cho việc khiếu nại này, án phí sẽ do bên thua kiện thanh toán.
Khiếu nại của Người Sử Dụng Dịch Vụ chỉ được Ban quản trị tiếp nhận giải quyết khi và chỉ khi khiếu nại này được gửi đến cho Ban quản trịtrong khoảng thời gian của Thời Hiệu Giải Quyết Khiếu Nại. Thời Hiệu Giải Quyết Khiếu nại là 45 ngày kể từ ngày Người Sử Dụng Dịch Vụ ấn vào nút GỬI HÀNG trong trang quản trị của mình trên website nhanh.vn để gửi vận đơn sang cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ.
Khi phát sinh khiếu nại, Người Sử Dụng Dịch Vụ thực hiện theo quy trình sau:
Bước 1: Gửi khiếu nại trực tiếp tới cho Ban quản trịbằng cách: gọi vào số điện thoại 047 309 9966, chat online trên website nhanh.vn hoặc gửi email tới contact@nhanh.vn. Khiếu nại chỉ được tiếp nhận và giải quyết khi khiếu nại được gửi trong khoảng thời gian quy định của Thời Hiệu Giải Quyết Khiếu Nại.
Bước 2: Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, Ban quản trịsẽ kiểm tra, xem xét và xác nhận thông tin của khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. Ban quản trịtiến hành xác minh nội dung khiếu nại, đề nghị Người Sử Dụng Dịch Vụ cung cấp các bằng chứng liên quan tới nội dung khiếu nại và gửi khiếu nại sang cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ.
Bước 3: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi kết thúc công việc của bước 2, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ sẽ đưa ra ý kiến và biện pháp giải quyết đối với khiếu nại của Người Sử Dụng Dịch Vụ.
Bước 4: Nếu Người Sử Dụng Dịch Vụ đồng ý với biện pháp giải quyết của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện theo biện pháp mà các bên đã thống nhất. Nếu Người Sử Dụng Dịch Vụ không đồng ý với biện pháp giải quyết khiếu nại của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, Ban quản trịsẽ tiếp tục hỗ trợ các bên để thương lượng và thống nhất các biện pháp phù hợp với hai bên. 
Bước 5: Nếu hai bên không thể hòa giải và thương lượng được khiếu nại trong khoảng thời gian hòa giải được quy định nêu trên thì Người Sử Dụng Dịch Vụ có quyền đưa vụ việc lên tòa án có thẩm quyền tại thành phố Hà Nội để giải quyết.
IV.    QUY TRÌNH THANH TOÁN
Bước 1: Khi Người Sử Dụng Dịch Vụ khởi tạo vận đơn cần điền thông tin tài khoản ngân hàng của mình để nhận tiền hàng và điền số tiền cần Nhà Cung Cấp Dịch Vụ thu hộ từ Người Nhận bưu gửi.
Bước 2: Nhà Cung Cấp Dịch Vụ khi phát hàng cho Người nhận bưu gửi sẽ thu tiền theo đúng thông tin được ghi nhận trong vận đơn từ Người nhận bưu gửi.
Bước 3:  Nhà Cung Cấp Dịch Vụ sẽ khấu trừ cước phí dịch vụ vào tiền thu hộ và thực hiện thanh toán khoản tiền thu hộ sau khi trừ cước phí dịch vụ vận chuyển cho Công ty cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim (cổng thanh toán baokim.vn).
Bước 4: Người Sử Dụng Dịch Vụ và Ban quản trị thực hiện đối soát các vận đơn đã phát sinh trong tuần, sau khi đối soát xong, Ban quản trị sẽ gửi lệnh thanh toán tiền hàng thu hộ cho Người Sử Dụng Dịch Vụ sang cho Công ty cổ phần thương mại Điện tử Bảo Kim để thanh toán cho Người Sử Dụng Dịch Vụ. 
Bước 5: Công ty cổ phần thương mại Điện tử Bảo Kim thanh toán tiền hàng thu hộ cho Người Sử Dụng Dịch Vụ qua ví điện tử bảo kim hoặc tài khoản ngân hàng.
V.    ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH
Ban quản trịáp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin trên website nhanh.vn (thông tin của Người Sử Dụng Dịch Vụ, thông tin của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, thông tin của vận đơn được thực hiện trên website nhanh.vn) với mục đích hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thuận lợi và thành công.
Khi kết nối và tích hợp dịch vụ với website nhanh.vn, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Ban quản trị đã ký kết hợp đồng dịch vụ, đồng thời Nhà Cung Cấp Dịch Vụ  cung cấp đầy đủ thông tin pháp lý và các giấy phép cần thiết liên quan tới dịch vụ vận chuyển như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép cung ứng dịch vụ bưu chính.
Tất cả các vận đơn phát sinh giữa Người Sử Dụng Dịch Vụ và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ sẽ được Ban quản trịquản lý và thường xuyên cập nhật tình trạng để kịp thời hỗ trợ cũng như đưa ra những đánh giá chính xác về chất lượng dịch vụ của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, từ đó sẽ có những làm việc và trao đổi với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với thực trạng hoạt động của Người Sử Dụng Dịch Vụ nhằm đem đến một dịch vụ tốt nhất cho Người Sử Dụng Dịch Vụ. 
Thành Viên tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hoặc/và hình thức khác để cố ý hoặc vô ý can thiệp vào hệ thống của website nhanh.vn hoặc làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Mọi hình thức phát tán, truyền bá hoặc cổ vũ cho bất kỳ hành động nào nhằm can thiệp, phá hoại, hoặc xâm hại hệ thống của website.vn đều bị nghiêm cấm tuyệt đối. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật.
1.    Thông tin quan trọng
Thành Viên không được tiết lộ/để lộ bất kỳ thông tin về tên đăng nhập và mật khẩu của email, tên và mật khẩu đăng nhập vào nhanh.vn và Baokim.vn, thông tin tài khoản ngân hàng nhận thanh toán tiền hàng thu hộ. Ban quản trị và Công ty cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu Thành Viên vi phạm quy định này. 
Người Sử Dụng Dịch Vụ sau khi chọn hình thức thanh toán trực tuyến cho tiền hàng thu hộ, phải đảm bảo sử dụng ổn định và liên tục số điện thoại di động đã đăng ký để nhận mã OTP (One time password- Mật khẩu sử dụng 1 lần). Trong trường hợp Thành Viên bị mất/thay đổi số điện thoại thì ngay lập tức phải thay đổi số điện thoại trong phần đăng ký tài khoản trên website nhanh.vn và website baokim.vn. Nếu Thành Viên vi phạm quy định này thì Ban quản trị và Công ty cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
2.    Cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch
Ban quản trị và Công ty cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim cam kết bảo mật các thông tin cá nhân của Người Sử Dụng Dịch Vụ (trừ các trường hợp được miễn trừ theo quy định của pháp luật và theo quy định được quy định trong Quy chế hoạt động này).
Trong trường hợp Người Sử Dụng Dịch Vụ có khiếu nại hoặc phản ánh về vấn đề an toàn giao dịch, Ban quản trịtiếp nhận khiếu nại và trả lời trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại.
Nếu Người Sử Dụng Dịch Vụ cung cấp được bằng chứng chứng minh thông tin thanh toán của Người Sử Dụng Dịch Vụ qua website nhanh.vn và website baokim.vn đã bị xóa, hủy, sao chép do lỗi của Công ty cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim và Ban quản trị dẫn đến gây thiệt hại thực tế cho Người Sử Dụng Dịch Vụ thì Công ty cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim và Ban quản trị sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Người Sử Dụng Dịch Vụ căn cứ trên thiệt hại thực tế xảy ra trong phạm vi nghĩa vụ của mình hoặc liên đới bồi thường trong trường hợp do lỗi của cả hai Bên.
VI.    BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA THÀNH VIÊN
Thông Tin Cá Nhân là thông tin của Thành Viên mang tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau: Họ và Tên, email, số điện thoại, địa chỉ để đăng ký tài khoản sử dụng trên website nhanh.vn và thông tin tài khoản ngân hàng để nhận thanh toán tiền hàng thu hộ.
1.    Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Thành Viên
Ban quản trịcam kết việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên trên website nhanh.vn sẽ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Thành Viên, trừ các trường hợp thu thập và sử dụng thông tin mà không cần sự đồng ý trước của Thành Viên theo quy định của pháp luật như sau:
-    Thu thập thông tin cá nhân của Thành Viên để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng dịch vụ;
-    Thu thập thông tin cá nhân của Thành Viên để tính cước dịch vụ và thanh toán tiền hàng thu hộ.
Ban quản trịcam kết bảo mật tuyệt đối các thông tin cá nhân của Thành Viên bằng chính sách bảo mật thông tin được quy định tại Quy chế này, bao gồm những nội dung như dưới đây:
a.    Mục đích và phạm vi thu thập thông tin 
-    Ban quản trịcó thể thu thập thông tin về số lần truy cập của Thành Viên trên website nhanh.vn và các đối tác của nhanh.vn, bao gồm số trang Thành Viên xem, số links (liên kết) và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến website nhanh.vn. Ngoài ra, Ban quản trị sẽ thu thập các thông tin từ trình duyệt web mà Thành Viên đã sử dụng mỗi khi truy cập vào website nhanh.vn, bao gồm nhưng không giới hạn: địa chỉ IP, ngôn ngữ sử dụng, thời gian,...
-    Ban quản trịthực hiện việc thu thập, quản lý và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về Thành Viên và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).
b.    Phạm vi sử dụng thông tin
-    Thực hiện dịch vụ vận chuyển trên website nhanh.vn và thanh toán online trên cổng thanh toán baokim.vn;
-    Giải quyết khiếu nại với bên thứ ba;
-    Gửi thông báo về các dịch vụ và thông tin mới nhất trên website nhanh.vn, bao gồm nhưng không giới hạn: gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật, thông tin event mới, thông tin về quy định mới, thông tin cảnh bảo….. Ngoài ra, Thành Viên có thể nhận được các thông báo mới, các sự kiện sắp tới của nhanh.vn.
-    Trong một số trường hợp thực sự cần thiết: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (b) trong trường hợp việc cung cấp thông tin đó là chính đáng để bảo về quyền lợi của website nhanh.vn trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các Thành Viên khác website nhanh.vn (nếu có).
-    Trong một số trường hợp, Ban quản trịcó thể thuê đơn vị độc lập để tiến hành nghiên cứu thị trường cho các dự án và khi đó thông tin của Thành Viên sẽ được cung cấp cho đơn vị này. Bên cung cấp dịch vụ này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin của Thành Viên vào mục đích nghiên cứu thị trường cho dự án.
c.    Thời gian lưu trữ thông tin 
Các thông tin cá nhân Thành Viên sẽ được tự động lưu bảo mật trong bộ nhớ máy chủ website nhanhvn trong suốt thời gian là Thành Viên và/hoặc Thành Viên yêu cầu xóa thông tin cá nhân trên website nhanh.vn tới số điện thoại hoặc email liên hệ của Ban Quản trị website nhanh.vn.
d.    Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin
Thành Viên đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:
-    Ban quản trị;
-    Công ty Cổ phần Thương mại Điện tử Bảo Kim;
-    Nhà Cung Cấp Dịch Vụ;
-    Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website nhanh.vn;
-    Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ;
-    Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động;
-    Công ty nghiên cứu thị trường;
-    Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán; 
-    Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Thành Viên.
e.    Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin
Công ty Cổ phần Vật giá Việt Nam. Địa chỉ: Số 102, phố Thái Thịnh, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt nam. Số điện thoại: 047 309 9966; Email: contact@nhanh.vn. 
f.    Phương thức và công cụ để Thành Viên tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
Thành Viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc bủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và truy cập vào trang quản trị của tài khoản đăng nhập của mình hoặc liên lạc theo thông tin tại mục e với Công ty. Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân phải tuân thủ đầy đủ các quy định về thông tin đăng ký tài khoản trên webiste nhanh.vn để đảm bảo Công ty, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và Công ty cổ phần thương mại điện tử Bảo Kim cung cấp dịch vụ kịp thời với chất lượng tốt nhất.
g.    Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Thành Viên liên quan đến thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc ngoài phạm vi đã được quy định tại Quy chế này 
Thành Viên tự chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp trước bên thứ ba và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mọi thông tin đã đăng tải trên website nhanh.vn. Ban quản trị không chịu bất kì trách nhiệm liên quan đến thông tin mà Thành Viên đã đăng tải.
Ngoài phạm vi, mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được quy định tại Quy chế này và theo quy định của pháp luật. Mọi hình thức thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Thành Viên với mục đích khác mà chưa được sự đồng ý của Thành Viên đều là hành vi vi phạm và bị xử phạt. Ban quản trịsẽ tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Thành Viên liên quan đến việc sử dụng sai mục đích và phạm vi thông tin cá nhân của Thành Viên theo quy trình như sau:
Bước 1: Thành Viên khiếu nại về vụ việc liên quan tới thông tin cá nhân của mình với Ban quản trịbằng cách liên hệ với các thông tin hỗ trợ đã được đăng tải công khai trên nhanh.vn hoặc liên hệ vào số điện thoại 047 309 9966 (sau đây gọi tắt là “Người Khiếu Nại”).
Bước 2: Ban quản trịsẽ chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết.
Bước 3: Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của người  khiếu nại, Ban quản trịsẽ trả lời cho Người Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại.
h.    Thừa nhận và chấp nhận
Bằng hình thức trao đổi với Ban quản trịvà/hoặc sử dụng các dịch vụ trên website nhanh.vn, Thành Viên đồng ý rằng: Thành Viên đã đọc và hiệu nội dung của quy định này và đồng ý để Ban quản trịnam thu thập, sử dụng và chuyển giao Thông Tin Cá Nhân của mình như được mô tả trong quy định này. 
Ban quản trịcó quyền sửa đổi, bổ sung các nội dung của quy định này tại từng thời điểm và bằng cách công bố thông báo sửa đổi/bổ sung trên website nhanh.vn và các sửa đổi/bổ sung này sẽ có hiệu lực kể từ 00:00 phút của ngày thứ 6 kể từ ngày sửa đổi/bổ sung được công bố trên website nhanh.vn. Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ trên website nhanh.vn sau khi sửa đổi/bổ sung được đăng tải công khai trên website nhanh.vn, đồng nghĩa với việc Thành Viên đã thừa nhận và đồng ý tuân thủ các quy định của sửa đổi/bổ sung đó.

( Click vào đây để xem tiếp phần 2 )
 

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tầng 4, Số 70 Lữ Gia Plaza, Phường 15, Quận 11, Hồ Chí Minh

Tài khoản ngân hàng: 0541000335756

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank - Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương

Hỗ trợ trực tuyến