Danh sách 558 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Nghệ An (phần 1)

01/02/2019

Danh sách 558 bưu cục, điểm gửi hàng Vietnam Post tại Nghệ An, cập nhật mới nhất, có địa chỉ và số điện thoại 

danh_sach_buu_cuc_vietnam_post

STT

Quận huyện

Tên bưu cục

Số điện thoại

Địa chỉ

1

Huyện Anh Sơn

Bưu cục cấp 2 Anh Sơn

2383872151

Khối 5, Thị Trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn

2

Huyện Anh Sơn

Bưu cục cấp 3 Cây Chanh

2383877101

Xóm 3, Xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn

3

Huyện Anh Sơn

Bưu cục cấp 3 Chợ Dừa

2383728230

Xóm 11, Xã Tường Sơn, Huyện Anh Sơn

4

Huyện Anh Sơn

Bưu cục cấp 3 Lĩnh Sơn

2383727101

Xóm 3, Xã Lĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn

5

Huyện Anh Sơn

Điểm BĐVHX Bình Sơn

2383726112

Xóm 11, Xã Bình Sơn, Huyện Anh Sơn

6

Huyện Anh Sơn

Điểm BĐVHX Cao Sơn

2383727113

Xóm 4, Xã Cao Sơn, Huyện Anh Sơn

7

Huyện Anh Sơn

Điểm BĐVHX Cẩm Sơn

2383877133

Xóm 5, Xã Cẩm Sơn, Huyện Anh Sơn

8

Huyện Anh Sơn

Điểm BĐVHX Đỉnh Sơn

2383877152

Xóm 32 Bại Phủ, Xã Đỉnh Sơn, Huyện Anh Sơn

9

Huyện Anh Sơn

Điểm BĐVHX Đức Sơn

2383872330

Xóm 18, Xã Đức Sơn, Huyện Anh Sơn

10

Huyện Anh Sơn

Điểm BĐVHX Hoa Sơn

2383872410

Xóm 3, Xã Hoa Sơn, Huyện Anh Sơn

11

Huyện Anh Sơn

Điểm BĐVHX Hội Sơn

2383872322

Xóm 8, Xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn

12

Huyện Anh Sơn

Điểm BĐVHX Hùng Sơn

2383728111

Xóm 3, Xã Hùng Sơn, Huyện Anh Sơn

13

Huyện Anh Sơn

Điểm BĐVHX Khai Sơn

2383725101

Xóm 4, Xã Khai Sơn, Huyện Anh Sơn

14

Huyện Anh Sơn

Điểm BĐVHX Lãng Sơn

2388725412

Xóm 6, Xã Lạng Sơn, Huyện Anh Sơn

15

Huyện Anh Sơn

Điểm BĐVHX Lĩnh Sơn

2383727114

Xóm 8, Xã Lĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn

16

Huyện Anh Sơn

Điểm BĐVHX Long Sơn

2383872331

Xóm 3, Xã Long Sơn, Huyện Anh Sơn

17

Huyện Anh Sơn

Điểm BĐVHX Phúc Sơn

2383872187

Xóm 1, Xã Phúc Sơn, Huyện Anh Sơn

18

Huyện Anh Sơn

Điểm BĐVHX Tam Sơn

2383877189

Xóm 5, Xã Tam Sơn, Huyện Anh Sơn

19

Huyện Anh Sơn

Điểm BĐVHX Tào Sơn

2388725411

Xóm 2, Xã Tào Sơn, Huyện Anh Sơ

20

Huyện Anh Sơn

Điểm BĐVHX Thạch Sơn

2383872204

Xóm 3, Xã Thạch Sơn, Huyện Anh Sơn

21

Huyện Anh Sơn

Điểm BĐVHX Thành Sơn

2383726111

Xóm 4, Xã Thành Sơn, Huyện Anh Sơn

22

Huyện Anh Sơn

Điểm BĐVHX Thị Trấn

 

Khối 6A, Thị Trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn

23

Huyện Anh Sơn

Điểm BĐVHX Thọ Sơn

2388977676

Xóm 6, Xã Thọ Sơn, Huyện Anh Sơn

24

Huyện Anh Sơn

Điểm BĐVHX Tường Sơn

2383728110

Xóm 12, Xã Tường Sơn, Huyện Anh Sơn

25

Huyện Anh Sơn

Điểm BĐVHX Vĩnh Sơn

2383729123

Xóm 5, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn

26

Huyện Con Cuông

Bưu cục cấp 2 Con Cuông

2383873101

Khối 5, Thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông

27

Huyện Con Cuông

Điểm BĐVHX Bồng Khê

1636234066

Thôn Vĩnh Hoàn, Xã Bồng Khê, Huyện Con Cuông

28

Huyện Con Cuông

Điểm BĐVHX Cam Lâm

1688836167

Bản Cống, Xã Cam Lâm, Huyện Con Cuông

29

Huyện Con Cuông

Điểm BĐVHX Chi Khê

1696672775

Bản Thuỷ Khê, Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông

30

Huyện Con Cuông

Điểm BĐVHX Đôn Phục

983099504

Bản Phục, Xã Đôn Phục, Huyện Con Cuông

31

Huyện Con Cuông

Điểm BĐVHX Khe Choăng

917008130

Bản Khe Choăng, Xã Châu Khê, Huyện Con Cuông

32

Huyện Con Cuông

Điểm BĐVHX Lạng Khê

977785122

Bản Phiềng Khử, Xã Lạng Khê, Huyện Con Cuông

33

Huyện Con Cuông

Điểm BĐVHX Lục Dạ

944406287

Bản Kim Sơn, Xã Lục Giạ, Huyện Con Cuông

34

Huyện Con Cuông

Điểm BĐVHX Mậu Đức

1649733492

Bản Thống Nhất, Xã Mậu Đức, Huyện Con Cuông

35

Huyện Con Cuông

Điểm BĐVHX Môn Sơn

1638737567

Bản Thái Sơn, Xã Môn Sơn, Huyện Con Cuông

36

Huyện Con Cuông

Điểm BĐVHX Thạch Ngàn

916189234

Bản Thạch Hoà, Xã Thạch Ngàn, Huyện Con Cuông

37

Huyện Con Cuông

Điểm BĐVHX Yên Khê

1688648731

Bản Tờ, Xã Yên Khê, Huyện Con Cuông

38

Huyện Diễn Châu

Bưu cục cấp 2 Diễn Châu

2383862311

Khối 4, Thị Trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu

39

Huyện Diễn Châu

Bưu cục cấp 3 Bình Thắng

911481858

Xóm 7, Xã Diễn Thắng, Huyện Diễn Châu

40

Huyện Diễn Châu

Bưu cục cấp 3 Cầu Bùng

948046869

Thôn 7, Xã Diễn Kỷ, Huyện Diễn Châu

41

Huyện Diễn Châu

Bưu cục cấp 3 Chợ Dàn

919742234

Khối Nam, Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu

42

Huyện Diễn Châu

Bưu cục cấp 3 Chợ Tảo

888291972

Xóm 1 Bắc Lâm, Xã Diễn Lâm, Huyện Diễn Châu

43

Huyện Diễn Châu

Bưu cục cấp 3 Diễn An

1276147778

Xóm 14, Xã Diễn An, Huyện Diễn Châu

44

Huyện Diễn Châu

Bưu cục cấp 3 Diễn Cát

911481858

Xóm 8, Xã Diễn Cát, Huyện Diễn Châu

45

Huyện Diễn Châu

Bưu cục cấp 3 Diễn Lộc

916739898

Xóm 1, Xã Diễn Lộc, Huyện Diễn Châu

46

Huyện Diễn Châu

Bưu cục cấp 3 Diễn Xuân

913795456

Xóm 1, Xã Diễn Xuân, Huyện Diễn Châu

47

Huyện Diễn Châu

Bưu cục cấp 3 KHL Diễn Châu

915644558

Khối 4, Thị Trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu

48

Huyện Diễn Châu

Bưu cục cấp 3 Yên Lý

943891567

Xóm 16, Xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu

49

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn Bình

979070152

Xóm 5, Xã Diễn Bình, Huyện Diễn Châu

50

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn Đoài

1227231333

Xóm 6, Xã Diễn Đoài, Huyện Diễn Châu

51

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn Đồng

1649234022

Xóm 2, Xã Diễn Đồng, Huyện Diễn Châu

52

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn Hải

901787158

Xóm 3, Xã Diễn Hải, Huyện Diễn Châu

53

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn Hạnh

982925512

Xóm 3, Xã Diễn Hạnh, Huyện Diễn Châu

54

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn Hoa

987923276

Xóm 5, Xã Diễn Hoa, Huyện Diễn Châu

55

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn Hoàng

946607242

Xóm 11, Xã Diễn Hoàng, Huyện Diễn Châu

56

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn Hồng

944368780

Xóm Bắc Hồng, Xã Diễn Hồng, Huyện Diễn Châu

57

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn Hùng

943909621

Xóm 5, Xã Diễn Hùng, Huyện Diễn Châu

58

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn Kim

1279004097

Xóm Xuân Châu, Xã Diễn Kim, Huyện Diễn Châu

59

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn Lâm

973771005

Xóm 7 Nam Lâm, Xã Diễn Lâm, Huyện Diễn Châu

60

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn Liên

1263186330

Xóm 3, Xã Diễn Liên, Huyện Diễn Châu

61

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn Lợi

912975248

Xóm 5, Xã Diễn Lợi, Huyện Diễn Châu

62

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn Minh

1258894399

Xóm 4, Xã Diễn Minh, Huyện Diễn Châu

63

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn Mỹ

917120268

Xóm 11, Xã Diễn Mỹ, Huyện Diễn Châu

64

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn Ngọc

1666349815

Xóm 11 Tây Lộc, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu

65

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn Nguyên

976841199

Xóm 7, Xã Diễn Nguyên, Huyện Diễn Châu

66

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn Phong

968144500

Xóm 5 Nha Nghi, Xã Diễn Phong, Huyện Diễn Châu

67

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn Phú

972788577

Xóm 9, Xã Diễn Phú, Huyện Diễn Châu

68

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn Phúc

1257507778

Xóm 4, Xã Diễn Phúc, Huyện Diễn Châu

69

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn Quảng

962417358

Xóm 1, Xã Diễn Quảng, Huyện Diễn Châu

70

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn Tân

977425133

Xóm 5, Xã Diễn Tân, Huyện Diễn Châu

71

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn Thái

976327534

Xóm 6, Xã Diễn Thái, Huyện Diễn Châu

72

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn Thành

944206740

Xóm 6, Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu

73

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn Tháp

1252482672

Xóm 8, Xã Diễn Tháp, Huyện Diễn Châu

74

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn thắng

1669268843

Xóm 1, Xã Diễn Thắng, Huyện Diễn Châu

75

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn Thịnh

987647751

Xóm 8, Xã Diễn Thịnh, Huyện Diễn Châu

76

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn Thọ

943531630

Xóm 5 Đông Thọ, Xã Diễn Thọ, Huyện Diễn Châu

77

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn Trung

1205987591

Xóm 7 A, Xã Diễn Trung, Huyện Diễn Châu

78

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn Trường

1668621025

Xóm 12, Xã Diễn Trường, Huyện Diễn Châu

79

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn Vạn

901744491

Xóm Yên Đồng, Xã Diễn Vạn, Huyện Diễn Châu

80

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn Xuân

1698383242

Xóm 6, Xã Diễn Xuân, Huyện Diễn Châu

81

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Diễn Yên

986188505

Xóm 13, Xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu

82

Huyện Diễn Châu

Điểm BĐVHX Đền Công

914876226

Xóm 12, Xã Diễn An, Huyện Diễn Châu

83

Huyện Đô Lương

Bưu cục cấp 2 Đô Lương

2383871103

Khối 6, Thị Trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương

84

Huyện Đô Lương

Bưu cục cấp 3 BC KHL Đô Lương

941238088

Khối 6, Thị Trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương

85

Huyện Đô Lương

Bưu cục cấp 3 Cầu Khuôn

2383719101

Xóm 7, Xã Hoà Sơn, Huyện Đô Lương

86

Huyện Đô Lương

Bưu cục cấp 3 Chợ Trung

917005327

Xóm 2, Xã Lam Sơn, Huyện Đô Lương

87

Huyện Đô Lương

Bưu cục cấp 3 Đà Sơn

917005265

Xóm 2, Xã Lạc Sơn, Huyện Đô Lương

88

Huyện Đô Lương

Bưu cục cấp 3 Giang Sơn

2383691102

Xóm Phố, Xã Giang Sơn Đông, Huyện Đô Lương

89

Huyện Đô Lương

Bưu cục cấp 3 Nam Sơn

949991266

Xóm 5, Xã Nam Sơn, Huyện Đô Lương

90

Huyện Đô Lương

Bưu cục cấp 3 Quang Sơn

2383869125

Xóm 11, Xã Quang Sơn, Huyện Đô Lương

91

Huyện Đô Lương

Bưu cục cấp 3 Thuận Sơn

2383871090

Xóm 4, Xã Thuận Sơn, Huyện Đô Lương

92

Huyện Đô Lương

Bưu cục cấp 3 Tràng Thành

919540183

Xóm 4, Xã Tràng Sơn, Huyện Đô Lương

93

Huyện Đô Lương

Bưu cục cấp 3 Trù Sơn

1692837201

Xóm 1, Xã Trù Sơn, Huyện Đô Lương

94

Huyện Đô Lương

Bưu cục cấp 3 Xuân Bài

2383694101

Xóm 1, Xã Xuân Sơn, Huyện Đô Lương

95

Huyện Đô Lương

Điểm BĐVHX Bài Sơn

965599012

Xóm Mỹ Sơn, Xã Bài Sơn, Huyện Đô Lương

96

Huyện Đô Lương

Điểm BĐVHX Bắc Sơn

2388717101

Xóm 5, Xã Bắc Sơn, Huyện Đô Lương

97

Huyện Đô Lương

Điểm BĐVHX Bồi Sơn

1667552991

Xóm 2, Xã Bồi Sơn, Huyện Đô Lương

98

Huyện Đô Lương

Điểm BĐVHX Đà Sơn

948650667

Xóm 11, Xã Đà Sơn, Huyện Đô Lương

99

Huyện Đô Lương

Điểm BĐVHX Đại Sơn

917040843

Xóm 6, Xã Đại Sơn, Huyện Đô Lương

100

Huyện Đô Lương

Điểm BĐVHX Đặng Sơn

2383870267

Xóm 3, Xã Đặng Sơn, Huyện Đô Lương

101

Huyện Đô Lương

Điểm BĐVHX Đông Sơn

1668269462

Xóm 2, Xã Đông Sơn, Huyện Đô Lương

102

Huyện Đô Lương

Điểm BĐVHX Giang Sơn

963699719

Xóm 1, Xã Giang Sơn Đông, Huyện Đô Lương

103

Huyện Đô Lương

Điểm BĐVHX Hiến Sơn

2388711147

Xóm Văn đồng, Xã Hiến Sơn, Huyện Đô Lương

104

Huyện Đô Lương

Điểm BĐVHX Hoà Sơn

978712555

Xóm 1, Xã Hoà Sơn, Huyện Đô Lương

105

Huyện Đô Lương

Điểm BĐVHX Hồng Sơn

2383691112

Xóm 4, Xã Hồng Sơn, Huyện Đô Lương

106

Huyện Đô Lương

Điểm BĐVHX Lạc Sơn

2383870507

Xóm 5, Xã Lạc Sơn, Huyện Đô Lương

107

Huyện Đô Lương

Điểm BĐVHX Lam Sơn

1698715391

Xóm 8 Lam Sơn̉, Xã Lam Sơn, Huyện Đô Lương

108

Huyện Đô Lương

Điểm BĐVHX Liên Sơn

967873737

Khối 8, Thị Trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương

109

Huyện Đô Lương

Điểm BĐVHX Lưu Sơn

943039369

Xóm 1, Xã Lưu Sơn, Huyện Đô Lương

110

Huyện Đô Lương

Điểm BĐVHX Mính Sơn

977424498

Xóm 9, Xã Minh Sơn, Huyện Đô Lương

111

Huyện Đô Lương

Điểm BĐVHX Mỹ Sơn

906463448

Xóm 7, Xã Mỹ Sơn, Huyện Đô Lương

112

Huyện Đô Lương

Điểm BĐVHX Nam Sơn

962136184

Xóm 4, Xã Nam Sơn, Huyện Đô Lương

113

Huyện Đô Lương

Điểm BĐVHX Ngọc Sơn

1673729727

Xóm 2, Xã Ngọc Sơn, Huyện Đô Lương

114

Huyện Đô Lương

Điểm BĐVHX Nhân Sơn

934485365

Xóm 9, Xã Nhân Sơn, Huyện Đô Lương

115

Huyện Đô Lương

Điểm BĐVHX Quang Sơn

912108345

Xóm 8, Xã Quang Sơn, Huyện Đô Lương

116

Huyện Đô Lương

Điểm BĐVHX Tân Sơn

985036218

Xóm 8, Xã Tân Sơn, Huyện Đô Lương

117

Huyện Đô Lương

Điểm BĐVHX Thái Sơn

1676585190

Xóm 7, Xã Thái Sơn, Huyện Đô Lương

118

Huyện Đô Lương

Điểm BĐVHX Thịnh Sơn

943775842

Xóm 8, Xã Thịnh Sơn, Huyện Đô Lương

119

Huyện Đô Lương

Điểm BĐVHX Thuận Sơn

916814956

Xóm 4, Xã Thuận Sơn, Huyện Đô Lương

120

Huyện Đô Lương

Điểm BĐVHX Thượng Sơn

2383869231

Xóm 9, Xã Thượng Sơn, Huyện Đô Lương

121

Huyện Đô Lương

Điểm BĐVHX Tràng Sơn

949877869

Xóm 8, Xã Tràng Sơn, Huyện Đô Lương

122

Huyện Đô Lương

Điểm BĐVHX Trù Sơn

1676806812

Xóm 6, Xã Trù Sơn, Huyện Đô Lương

123

Huyện Đô Lương

Điểm BĐVHX Trung Sơn

971358601

Xóm 3, Xã Trung Sơn, Huyện Đô Lương

124

Huyện Đô Lương

Điểm BĐVHX Văn Sơn

1666084678

Xóm 4, Xã Văn Sơn, Huyện Đô Lương

125

Huyện Đô Lương

Điểm BĐVHX Xuân Sơn

1669238459

Xóm 5, Xã Xuân Sơn, Huyện Đô Lương

126

Huyện Đô Lương

Điểm BĐVHX Yên Sơn

977326079

Xóm 1, Xã Yên Sơn, Huyện Đô Lương

127

Huyện Hưng Nguyên

Bưu cục cấp 2 Hưng Nguyên

2383821101

Khối 15, Thị Trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên

128

Huyện Hưng Nguyên

Bưu cục cấp 3 BC KHL Hưng Nguyên

2383821101

Khối 15, Thị Trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên

129

Huyện Hưng Nguyên

Bưu cục cấp 3 Hưng Châu

1235957966

Thôn 4 Trung Mỹ, Xã Hưng Phúc, Huyện Hưng Nguyên

130

Huyện Hưng Nguyên

Bưu cục cấp 3 Hưng Xá

919568467

Xóm 3, Xã Hưng Xá, Huyện Hưng Nguyên

131

Huyện Hưng Nguyên

Điểm BĐVHX Hưng Châu

913214702

Xóm 3, Xã Hưng Châu, Huyện Hưng Nguyên

132

Huyện Hưng Nguyên

Điểm BĐVHX Hưng Đạo

2383821101

Thôn 3, Xã Hưng Đạo, Huyện Hưng Nguyên

133

Huyện Hưng Nguyên

Điểm BĐVHX Hưng Khánh

911182619

Xóm 5, Xã Hưng Khánh, Huyện Hưng Nguyên

134

Huyện Hưng Nguyên

Điểm BĐVHX Hưng Lam

981328123

Xóm 3, Xã Hưng Lam, Huyện Hưng Nguyên

135

Huyện Hưng Nguyên

Điểm BĐVHX Hưng Lĩnh

917818936

Xóm 9A, Xã Hưng Lĩnh, Huyện Hưng Nguyên

136

Huyện Hưng Nguyên

Điểm BĐVHX Hưng Long

1642406994

Xóm 9a, Xã Hưng Long, Huyện Hưng Nguyên

137

Huyện Hưng Nguyên

Điểm BĐVHX Hưng Lợi

1253200212

Thôn 4, Xã Hưng Lợi, Huyện Hưng Nguyên

138

Huyện Hưng Nguyên

Điểm BĐVHX Hưng Mỹ

913016883

Thôn 5, Xã Hưng Mỹ, Huyện Hưng Nguyên

139

Huyện Hưng Nguyên

Điểm BĐVHX Hưng Nhân

975476398

Xóm 2, Xã Hưng Nhân, Huyện Hưng Nguyên

140

Huyện Hưng Nguyên

Điểm BĐVHX Hưng Phú

2383821101

Xóm 3, Xã Hưng Phú, Huyện Hưng Nguyên

141

Huyện Hưng Nguyên

Điểm BĐVHX Hưng Tân

917818890

Xóm 3, Xã Hưng Tân, Huyện Hưng Nguyên

142

Huyện Hưng Nguyên

Điểm BĐVHX Hưng Tây

944381385

Xóm Khoa Đà 1, Xã Hưng Tây, Huyện Hưng Nguyên

143

Huyện Hưng Nguyên

Điểm BĐVHX Hưng Thái

971367695

Khối 7, Thị Trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên

144

Huyện Hưng Nguyên

Điểm BĐVHX Hưng Thắng

977342988

Xóm 17 Làng Bụt, Xã Hưng Thắng, Huyện Hưng Nguyên

145

Huyện Hưng Nguyên

Điểm BĐVHX Hưng Thịnh

944431979

Xóm 4, Xã Hưng Thịnh, Huyện Hưng Nguyên

146

Huyện Hưng Nguyên

Điểm BĐVHX Hưng Thông

917818875

Xóm 6, Xã Hưng Thông, Huyện Hưng Nguyên

147

Huyện Hưng Nguyên

Điểm BĐVHX Hưng Tiến

974447393

Xóm 3, Xã Hưng Tiến, Huyện Hưng Nguyên

148

Huyện Hưng Nguyên

Điểm BĐVHX Hưng Trung

1659150158

Thôn 5, Xã Hưng Trung, Huyện Hưng Nguyên

149

Huyện Hưng Nguyên

Điểm BĐVHX Hưng Xuân

917818890

Xóm 1, Xã Hưng Xuân, Huyện Hưng Nguyên

150

Huyện Hưng Nguyên

Điểm BĐVHX Hưng Yên Bắc

917077198

Xóm 5, Xã Hưng Yên Bắc, Huyện Hưng Nguyên

151

Huyện Kỳ Sơn

Bưu cục cấp 2 Kỳ Sơn

2383875181

Khối 4, Thị Trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn

152

Huyện Kỳ Sơn

Bưu cục cấp 3 C­­ửa khẩu Nậm Cắn

912252567

Bản Tiền Tiêu, Xã Nậm Cắn, Huyện Kỳ Sơn

153

Huyện Kỳ Sơn

Bưu cục cấp 3 Khe Nằn

915488919

Bản Khe Nằn, Xã Chưu Lưu, Huyện Kỳ Sơn

154

Huyện Kỳ Sơn

Điểm BĐVHX Bảo Nam

943787769

Bản Nam Tiến 1, Xã Bảo Nam, Huyện Kỳ Sơn

155

Huyện Kỳ Sơn

Điểm BĐVHX Chưu Lưu

1666711202

Bản Khe Nằn, Xã Chưu Lưu, Huyện Kỳ Sơn

156

Huyện Kỳ Sơn

Điểm BĐVHX Hữu Kiệm

945018141

Bản Na Lượng, Xã Hữu Kiệm, Huyện Kỳ Sơn

157

Huyện Kỳ Sơn

Điểm BĐVHX Hữu Lập

985490873

Bản Na, Xã Hữu Lập, Huyện Kỳ Sơn

158

Huyện Kỳ Sơn

Điểm BĐVHX Mường Lống

1656698723

Bản Trung Tâm, Xã Mường Lống, Huyện Kỳ Sơn

159

Huyện Kỳ Sơn

Điểm BĐVHX Mường Xén

917820239

Khối 1, Thị Trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn

160

Huyện Kỳ Sơn

Điểm BĐVHX Nậm Cắn

2383875181

Bản Trường Sơn, Xã Nậm Cắn, Huyện Kỳ Sơn

161

Huyện Kỳ Sơn

Điểm BĐVHX Phà Đánh

1666181196

Bản Keo Lực 3, Xã Phà Đánh, Huyện Kỳ Sơn

162

Huyện Kỳ Sơn

Điểm BĐVHX Tà Cạ

1235100318

Bản Cánh, Xã Tà Cạ, Huyện Kỳ Sơn

163

Huyện Kỳ Sơn

Điểm BĐVHX Xã Huồi Tụ

886554444

Bản Huồi Đun, Xã Huổi Tụ, Huyện Kỳ Sơn

164

Huyện Nam Đàn

Bưu cục cấp 2 Nam Đàn

2383822164

Khối Phan Bội Châu, Thị Trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn

165

Huyện Nam Đàn

Bưu cục cấp 3 BC KHL Nam Đàn

2383822114

Khối Phan Bội Châu, Thị Trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn

166

Huyện Nam Đàn

Bưu cục cấp 3 Chín Nam

2383827101

Xóm 4, Xã Nam Trung, Huyện Nam Đàn

167

Huyện Nam Đàn

Bưu cục cấp 3 Chợ Vạc

2383921174

Xóm 1, Xã Nam Lĩnh, Huyện Nam Đàn

168

Huyện Nam Đàn

Bưu cục cấp 3 Kim Liên

2383825101

Xóm Mậu 1, Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn

169

Huyện Nam Đàn

Bưu cục cấp 3 Nam Anh

2383822779

Xóm 5, Xã Nam Anh, Huyện Nam Đàn

170

Huyện Nam Đàn

Bưu cục cấp 3 Nam Giang

2383825843

Xóm 12, Xã Nam Giang, Huyện Nam Đàn

Xem phần 2 tại đây

Nhanh.vn - Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn!

CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN

Địa chỉ: 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số Giấy CNĐKDN: 0108824877, đăng kí lần đầu ngày 17 tháng 07 năm 2019

Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội - Phòng đăng kí kinh doanh

Địa chỉ văn phòng:

Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

260 Nguyễn Tiểu La, P8, Q10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 461 Núi Thành, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Tài khoản ngân hàng: 19133915566015

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Nhanh.vn

Tải mobile app: Nhanh.vn

Nhanh.vn Android App Nhanh IOS App

Lĩnh vực kinh doanh:

- Phần mềm quản lý bán hàng

- Thiết kế website

- Cổng vận chuyển

Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quỳnh Dương

Hỗ trợ trực tuyến